Sekretesshandbok för bättre samverkan med polis och kriminalvård

Informationsutbyte mellan stadens socialtjänst, polis och kriminalvård sker utan problem på generell nivå, men när det handlar om individer måste hänsyn tas. Ibland råder osäkerhet kring när och hur informationsutbytet kan ske med hänsyn till sekretess och rådande lagstiftning. Risken är att bedömningen blir rättsosäker på grund av olika tolkningar i olika delar av staden.

För att få bukt med osäkerheten tar nu Stockholms stad fram en sekretesshandbok. Enligt stadens socialförvaltning, som tagit fram handboken, är målsättningen att underlätta för socialsekreterare och chefer att navigera kring de lagrum som man kommer i kontakt med i sitt arbete med barn, unga och vuxna i ärenden som kräver samverkan med polis och kriminalvård. Polismyndigheten och Kriminalvården har konsulterats i framtagandet av handboken.

Karin Wanngård är gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholm och hon välkomnar handboken.

– Samarbetet mellan staden, polis och kriminalvård är mycket viktigt, arbetet med att förebygga brott ska inte hindras av byråkratiska oklarheter. Genom handboken kan likställigheten inom staden stärkas, olika tolkningar undvikas och samarbetet med polis och kriminalvård förbättras.

Finns det inga risker med informationsutbytet, att det leder till stora inskränkningar i den enskildes integritet?

– Sekretessen är fortfarande stark, handboken ändrar inte det. Det handboken gör är att underlätta bedömningarna för handläggarna i staden. När risken för olika tolkningar minskas så stärks rättssäkerheten för den enskilde. Utbytet av information på individnivå ska fortfarande bedömas från fall till fall. Vår uppgift är det förebyggande arbetet, vi ska inte tappa någon som är på glid, säger Karin Wanngård.

Socialnämnden fattar beslut om sekretesshandboken den 15 juni 2021.