Stadens utvärdering av äldreomsorgen under Corona: ”Det fanns alltid skyddsutrustning”. Möter hård kritik från oppositionen

Foto: "Äldreomsorg" by Socialdemokrater is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Kommunstyrelsen tog igår emot utvärderingen av stadens arbete med äldreomsorgen under Corona-pandemin. Det kom inga pressmeddelanden eller facebook-uppdateringar från finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) eller äldreborgarrådet Erik Slottner (KD). Tystnaden var total.

En orsak kan vara att rapporten rymmer hård kritik mot att staden inte bemannade upp äldreomsorgen tillräckligt under krisen. ”Förutsättningarna för att kunna möta ett kraftigt utökat vårdbehov har inte funnits i verksamheterna, varken i form av tillräcklig bemanning, kompetens, eller medicinsk utrustning” sammanfattas det i rapporten.

Ändå kanske borgarråden ska vara lättade. Kritiken som tidigare kommit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och från den statliga oberoende Corona-kommissionen har varit hårdare. I den statliga Corona-kommissionen redovisades att överdödligheten på äldreboenden i Stockholm i inledningen av pandemin var mycket högre än i andra regioner som hade lika hög samhällsspridning.

Oppositionen ser ett samband mellan nedtonad kritik och att stadens styrande majoritet konsekvent vägrat tillsätta en oberoende kommission. Istället har man låtit det egna stadsledningskontoret formulera på vilket sätt man själv ska granskas.

Och det finns exempel där utvärderingen kommer till slutsatser som avviker från de som tidigare funnits i debatten och där oppositionen (S, V och FI) är tydligt kritiska. Några sådana är:

  •  ”Den samlade bilden från våra intervjuer är att verksamheterna över lag har haft skyddsutrustning när det behövts – de var aldrig helt utan”. Utvärderingen konstaterar i och för sig att det varit ont om och att det finns tydliga exempel på där engångsmaterial använts under hela dagar. Men i en ”samlad bild” alltså ingen brist. Oppositionen konstaterar att det funnits flera exempel på att staden varit väldigt dåligt förberedd och ger som ett exempel när fackförbundet Kommunal drog staden inför rätta för att Stockholm stad inte försåg medarbetarna på Serafen med skyddsutrustning.
  • ”Läkarstödet har varit omdiskuterat men ändå fungerat”. Oppositionen poängterar att det är en lite annan bild än den som framkommit när IVO genom journaler granskat om äldre fått tillgång till individuellt baserad vård. Då fick sex av åtta granskade boenden i Stockholm kritik. I stadens utvärdering som gjorts genom att intervjua de upphandlade företagen och ett antal sjuksköterskor konstateras att läkarmedverkan på distans ändå fungerat relativt bra och att läkaren kunnat ge en individuell bedömning om man känt till brukarens historia innan. Utvärderingen tvingas dock samtidigt konstatera att det inte gällt med nyinflyttade brukare och att flera boenden känt sig utelämnade.

Även slutsatsen i rapporten att staden var snabb att besluta om kohortvård ifrågasätts då viktiga beslut fattades den 24 april samtidigt som den stora smittspridningen var i mars och april.

Karin Wanngård (S), Torun Boucher (V) och Lisa Palm (FI) reagerar också på att varken den stora förekomsten av otrygga timanställningar (och dess betydelse för smittspridningen) eller hur staden kunde ställa krav på privata utförare har granskats i stadens utvärdering – trots att Corona-kommissionen pekade ut detta som en av de viktigaste problemen i äldreomsorgen.

Utvärderingsrapporten lämnar utifrån sina slutsatser ett antal rekommendationer. Vad som kommer hända med dem nu är oklart. De ansvariga borgarråden König Jerlmyr (M) och Slottner (KD) skriver till kommunstyrelsen att rekomendationerna har lämnats men visar inte vad de vill göra med dem.

Desto angelägnare är oppositionen som föreslog att alla partier skulle bilda ”en gemensam beredningsgrupp för att säkerställa att lärdomarna som kommer till uttryck i utvärderingarna leder till förslag som är brett förankrade i Stockholms stad.”

Detta avslogs dock av den grönblå majoriteten tillsammans med Sverigedemokraterna.