Ytterligare ett äldreboende privatiseras

Rinkeby Vård- och omsorgsboende. Bild: Stockholm stad/Winroth

När makten skiftade i Stockholms stad efter valet år 2018 var den nya grönblåa majoriteten tydlig i att mer äldreomsorg skulle drivas av privata företag. Nu privatiseras Rinkeby vård- och omsorgsboende som ett led i detta. Oppositionen kritiserar beslutet som man tror leder till både sämre kvalitet och senare inflyttning.

Det var under föregående period som den dåvarande rödgrönrosa majoriteten föreslog att det skulle byggas ett modernt och hållbart boende med 90 lägenheter för äldre i Rinkeby. Den grönblåa majoriteten har nu bestämt sig för att verksamheten ska upphandlas och att ett privat företag ska sköta driften.

Planen var ursprungligen att boendet skulle kunna invigas under år 2018 men har sedan dess försenats. De senare planerna har inneburit att boendet skulle flyttas in i september år 2022 men nu riskerar alltså inflyttningen att försenas ytterligare till följd av upphandlingsbeslutet.

Äldreförvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att ”den entreprenör som vinner upphandlingen behöver anställa all personal, vilket de inte kan förväntas påbörja innan eventuell överprövning är avslutad och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfärdat tillstånd för verksamheten. Detta kan komma att påverka tidplanen, varför äldreförvaltningen befarar att det kan finnas en viss risk för att avtalet inte kan börja gälla från den 1 september 2022.”

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) som drivit på för fler privata äldreboenden yrkade trots detta bifall till förslaget.

Socialdemokraterna genom Mirja Räihä och Vänsterpartiet genom Robert Mjörnberg reserverade sig mot beslutet och konstaterade att ”den politiska majoriteten tyvärr fortsätter sin ideologiskt drivna marknadsanpassning av äldreomsorgen, utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser det får. Staden behöver äldreboendeplatser i kommunal regi för att säkra att det i framtiden finns tillräckligt med platser åt alla äldre som behöver. Nu när det
dessutom finns en överhängande risk att boendet blir försenat på grund av upphandlingsprocessen är det mycket tydligt att majoriteten sätter vårdbolagens intressen framför de äldres.”

Frågan avgörs slutligen av kommunstyrelsen. Inom Stockholms stads valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende fanns i våras 141 vård- och omsorgsboenden, varav 26 (18 procent) bedrivs i kommunal regi, 14 (10 procent) på entreprenad och 101 (72 procent) i privat regi.