Ökande brist på LSS-bostäder

Stockholms stads boendeplan visar risk för brist på bostäder.

Stadens ansvar att förse personer med funktionsnedsättning ett boende där de kan få nödvändigt stöd och service är fortsatt svårt. Nu visar en ny plan att det behövs fler än 1 000 nya bostäder de kommande tio åren medan det senaste året resulterade i bara 21 nya bostäder.

Under lång tid har Stockholm haft ett stort problem att få fram lägenheter till personer som har rätt till stöd och service enligt LSS-lagstiftningen. En av orsakerna har ansetts vara att stadsdelsnämnderna varit ansvariga för att beställa nya bostäder samtidigt som de inte kunnat vara säkra på att få betalt för dem. Eftersom det varit förenat med stora ekonomiska risker har allt för få bostäder byggts och staden har istället fått köpa in platser på privata boenden (som inte upphandlats enligt Lagen om valfrihetssystem) till betydligt högre kostnader.

Detta har tidigare uppmärksammats av Socialdemokraterna som under år 2020 krävde att staden skulle centralisera ansvaret och ge Socialnämnden beställaransvaret för att minska varje enskild nämnds risktagande. När Stockholm stad nu antar en ny boendeplan för gruppen och bristerna blir uppenbara så har även den grönblåa majoriteten anslutit sig till förslaget.

Förhoppningsvis kan det bidra till att staden bättre klarar att möta behoven. I genomsnitt under de kommande tio åren behövs det, enligt boendeplanen, mer än 100 nya lägenheter varje år – men förra året byggdes det bara 21 nya. Problemen finns också kvar kommande år. Fram till 2030 krävs det 1018 nya lägenheter och bara lite drygt hälften av dem finns i planeringen för staden.

Kön till LSS-bostäder är redan lång – och den kan bli ännu längre innan det blir bättre.