Kvalitetsbonus – utan kvalitet?

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) vill ge "kvalitetsbonus" till företag som inte når upp till stadens egna kvalitetsmål

Stockholms stad och den grönblåa majoriteten vill införa en kvalitetsbonus inom hemtjänsten. Kraven för att företag som driver hemtjänst ska få bonusen är att de når vissa uppställda mål. Nu kan Sthlmskollen avslöja att äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) i flera fall beslutat om lägre mål än vad staden redan kräver. Frågan är vad det blir för kvalitet då? 

Hemtjänsten har varit omdiskuterad under en längre tid i Stockholm. Under pandemin blev det tydligt att många timanställningar och otillräcklig utbildningsnivå skapat stora svagheter i verksamheten.
2017 beslutade den dåvarande rödgrönrosa majoriteten om en rad insatser för att få ordning i verksamheten. Man införde då krav på att heltid skulle vara norm och att timanställningar skulle undvikas. Dessa krav togs dock bort av den borgerliga majoriteten i januari år 2020.

Oviljan att se sambandet mellan personalens villkor och kvaliteten för den äldre visade sig vara ödesdiger då pandemin slog till med full kraft särskilt mot äldre. I Coronakommissionens utvärdering framgick det tydligt att bristande kunskap om basala hygienrutiner, för låg grundbemanning och en stor andel timanställda bidrog till att smittan spreds snabbt.

I juni 2021 ändrade den politiska majoriteten (M, KD, L, C och MP) sitt beslut och återinförde kravet på att timanställningar ska undvikas. Då höjdes också kompetenskraven till vårdbiträdesnivå och att minst hälften ska ha lägst denna utbildning samtidigt som andelen undersköterskor ska utgöra minst 30 procent. För att ge utförarna till att fortbilda sin personal har de till 2024 att nå dessa nivåer.

När staden nu inför en kvalitetsbonus kan man tänka att staden skulle vilja premiera de som är bättre än de redan beslutade kraven. I själva verket är det tvärtom. När det gäller utbildningsnivå är kravet för att få bonus lägre än de som staden redan formulerat i upphandlingen. Likaså är målet för att minska andelen timanställda lägre än vad Socialstyrelsen anser vara en rimlig nivå. Även kravet på andel undersköterskor sänks från upphandlingsvillkorens 30 procent till 20 procent.

Socialdemokraterna föreslår nu därför i en reservation att förslaget ska omarbetas så att kraven höjs och kontrollen av privata utförare skärps. Partiet vill dessutom att staden ska ta in synpunkter från fackliga organisationerna och organisationer som representerar stadens äldre om förslaget. Vänsterpartiet föreslår helt avslag på systemet.